Functieomschrijving ‘Ervaringsdeskundige generatiearmoede en sociale uitsluiting’

Doel:
Mensen in (generatie)armoede beter bereiken waardoor hulp beter ingezet kan worden. Met inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen wordt de kloof tussen de leefwereld van de mensen in armoede en de systeemwereld kleiner.

Wat ga je doen?
Je brengt het perspectief van mensen in armoede in binnen de organisatie. Je bent bezig met het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van preventieve, collectieve activiteiten. Je draagt bij in het vinden van inwoners die leven in armoede en legt contact met hen. Samen met de inwoner ondersteun je hen in de weg naar zelfredzaamheid. Dit doe je onder andere door te bemiddelen in de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en het vertalen van de belevingswereld van de inwoner naar je collega’s.

Taken
– individuele ondersteuning en begeleiding
– groepswerk
– beleidswerk (binnen organisatie of overkoepelend, op lokaal of bovenlokaal niveau)
– vorming, supervisie en advies (naar mensen in armoede, hulpverleners, beleidsmakers
– onderzoek

Wat moet je kunnen?
– Je hebt een afgeronde opleiding ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting.
– Na een eerste inwerkperiode kun je zelfstandig werken (in de eerste periode werk je vanuit een tandemfunctie).
– Kunnen omgaan met nabijheid versus afstand. Het wordt als essentieel gezien dat de ervaringsdeskundige nabij kan en durft te zijn, zonder mee te gaan in de emotiestroom.
– Je kunt in een team werken.
– Je durft kritisch te zijn en kunt feedback geven en ontvangen.
– Flexibel zijn in houding en gedrag.
– Computervaardigheden

Wat biedt de organisatie?
– goede introductie en begeleiding van de ervaringsdeskundige
– goede begeleiding vanuit een Team Advies en Ondersteuning
– goede begeleiding van de professional/tandempartner
– een uitdagende functie binnen een enthousiast team

– in gezamenlijkheid gaan we de functie opbouwen en een plaats in de organisatie geven

Uitgebreide beschrijving functie

Als ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting heb je verschillende functies. Deze zijn taakoverstijgend. Welke dat zijn?

 1.             Vertaalfunctie – verduidelijken van de leefwereld en de systeemwereld
  Een belangrijke functie is het ‘vertalen’ van bepaalde gedragingen, keuzes, wensen en behoeften, op het eerste gezicht onbegrijpelijke zaken voor mensen die niet in armoede leven. Vertalen betekent dus ook mensen laten stilstaan bij hun eigen vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, vooroordelen, enz. Van zowel professional als inwoner. Je spiegelt naar twee kanten, je bent rolmodel en in sommige gevallen vertaal je letterlijk jargon.

 2.             Brugfunctie – bemiddelen
  Hulpverleners en beleidsmakers kennen de leefwereld van mensen in armoede niet of niet voldoende en hebben weinig zicht op hun realiteit. Omgekeerd zijn mensen die in armoede leven niet vertrouwd met de leefwereld van middenklasse-gezinnen en de systeemwereld van professionals. De onderlinge communicatie verloopt vaak moeilijk en zo ontstaan er misverstanden. Ervaringsdeskundigen kunnen deze wederzijdse onbekendheid en onwetendheid overbruggen en de twee partijen (weer) tot elkaar brengen.
 1.             Ondersteunen
  Vanuit eigen ervaringen ondersteunen ervaringsdeskundigen mensen in armoede daadwerkelijk. Enerzijds weten ze waarover het gaat, hebben ze het zelf meegemaakt, spreken ze dezelfde taal, anderzijds overstijgen ze de problematiek ook en plaatsen dit in een ruimer kader. Ze hebben er een ‘objectiever’ en vollediger beeld van. De doelstelling van deze ondersteuning is om mensen die in armoede leven, (opnieuw) eigenwaarde te geven, sterker en bewuster te maken en meer grip te geven op hun leven.
 1.             Kritische functie – signaalfunctie
  Door gevoeligheid en alertheid kunnen ervaringsdeskundigen hulpverleners, beleidsmakers en organisaties attent maken op situaties of beslissingen die geen of onvoldoende rekening houden met de leefwereld van mensen in armoede. Er zijn in de samenleving (nog) heel wat – bewuste of onbewuste – uitsluitings- en achterstellingsmechanismen terug te vinden. Ervaringsdeskundigen hebben een ‘waakhondfunctie’ voor het effect van bepaalde interventies, beslissingen en maatregelen, om vervolgens deze gezamenlijk aan te kunnen passen.
 1.             Drempelverlagend werken
  Door eigen ervaringen ‘werken’ ervaringsdeskundigen drempelverlagend. Hun aanwezigheid volstaat dikwijls al om mensen te bereiken: mensen durven gemakkelijker de stap naar de dienst of organisatie zetten, voelen zich sneller op hun gemak, ‘weten’ dat er iemand is die hen begrijpt, ze ervaren dat ze niet meteen beoordeeld of veroordeeld worden; integendeel, ze voelen zich ‘welkom en gerespecteerd’. Omgekeerd weten ervaringsdeskundigen ook zeer goed hoe ze contact kunnen leggen met mensen in armoede, hoe ze hen kunnen aanspreken en een vertrouwensband kunnen opbouwen, hoe ze hen kunnen motiveren om iets te ondernemen, enz. Het feit dat ze ‘dezelfde taal’ spreken als mensen in armoede, speelt daarbij een cruciale rol.