Nieuwe koers voor Sterk Uit Armoede

We hebben gemerkt dat, ook voor onze stichting, de wereld er binnen een paar maanden heel anders uit kan zien. Wij kiezen er daarom voor om terug te keren naar de kern: de complexe problematiek van generatiearmoede en sociale uitsluiting te helpen doorbreken. We bouwen ons project, met alle ervaring en kennis die we inmiddels hebben opgedaan, van daaruit met nieuw elan verder op. De stichting wil het volgende realiseren:

  • Een expertisecentrum generatiearmoede en sociale uitsluiting oprichten;
  • Het daarbij vormgeven van een pool van ervaringsdeskundigen i.s.m. gemeenten en provincies die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van armoedebeleid in brede zin doordat zij sneller de brug kunnen slaan naar de mensen die daadwerkelijk in armoede leven.
  • Het ontwikkelen van een opleiding op maat voor de individuele student waarbij het uitgangspunt blijft dat Sterk uit Armoede zich medeverantwoordelijk voelt voor het realiseren van zoveel mogelijk betaalde werkplekken bij gemeenten, door gemeenten gesubsidieerde organisaties of andere relevante partijen.

Het varen van een nieuwe koers betekent helaas soms ook de beëindiging van een samenwerking. Sinds 2014 voeren de Stichting Mens & Maatschappij en ROC Noorderpoort gezamenlijk het project Sterk uit Armoede uit. Na een aantal succesvolle edities van de leergang Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting, is besloten om deze samenwerking te stoppen en geen nieuwe opleidingsgroepen meer te starten. Vanzelfsprekend zorgen we er in goede samenwerking voor dat de huidige twee opleidingsgroepen naar hun diplomering toegeleid worden.

“There’s nothing wrong with staying small. You can do big things

with a small team” – Jason Fried

Expertisecentrum ‘Sterk uit Armoede’

We profileren ons nadrukkelijk als expertisecentrum voor generatiearmoede en sociale uitsluiting. Dit expertisecentrum vormt door de verbondenheid met de ervaringsdeskundigen het kloppend hart van Sterk uit Armoede. Het expertisecentrum wordt zo spoedig mogelijk uitgebreid met een (landelijke) pool van ervaringsdeskundigen. Zij ontvangen een fair loon, passend bij hun persoonlijke situatie. De expertise van de ervaringsdeskundigen wordt al veel gevraagd en breidt zich snel uit. De ervaringsdeskundigen werken in een pool aan de professionalisering van de aanpak en aan de ontwikkeling en introductie van het nieuwe beroep. Daarnaast zetten zij zich vanuit deze pool in voor kortdurende en tijdelijke opdrachten.

Maatwerkopleiding

De komende maanden werken we de opties uit om te komen tot een nieuwe opleiding. Indien mogelijk starten we in het najaar al met een voortraject ervaringsdeskundigheid. Een mooie gelegenheid om de band met belangstellenden te versterken en te kunnen voldoen aan vragen van mensen in generatiearmoede. We kunnen vanaf nu werken met kleinere groepen. Daardoor zal de focus veel meer komen te liggen op het leveren van maatwerk.

Arbeidsmarkt

We blijven ons onverminderd inzetten om de gediplomeerde ervaringsdeskundigen structureel uit de bijstand te krijgen. Hier liggen nog hardnekkige problemen, onder meer rigide regelgeving rond uitkeringen en schuldsanering. Juist omdat er veel vraag is naar flexibele vormen van arbeid, formeren wij een pool van ervaringsdeskundigen.

Daarnaast blijft het belangrijk om organisaties voor te bereiden op het nieuwe beroep van ‘ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting’. Wij ontwikkelen en organiseren hiertoe interactieve workshops.

Landelijke verbinding

De beweging die de ervaringsdeskundigen in de samenleving willen realiseren, is gebaat bij landelijke samenwerking en verspreiding van de aanpak. Daarnaast maakt de belangstelling voor het project vanuit landelijke ministeries en andere initiatieven, het noodzakelijk om onze landelijke verbinding te versterken. Met Markieza in Eindhoven en de Armoedecoalitie in Utrecht bestaat vanuit de begindagen al veel samenwerking; we overleggen de komende maanden hoe we elkaar verder kunnen versterken en zo mogelijk de krachten kunnen bundelen in een landelijke pool van ervaringsdeskundigen.